Περιγραφή WPs

Τα αποτελέσματα του AGRIULT θα είναι:

– μια μεθοδολογία για τον τρόπο παραγωγής δημιουργικής και καλά τεκμηριωμένης «ανακύκλωσης» προηγούμενων έργων που έχει χρηματοδοτήσει η ΕΕ προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά τους,

– ένα εργαστήριο σε κάθε χώρα εταίρο κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν τα ευρήματα και η εργαλειοθήκη θα συνδημιουργηθεί μαζί με την ομάδα-στόχο,

– ένα έτοιμο προς χρήση, διαδραστικό, δωρεάν πακέτο εργαλείων για την Επιχειρηματικότητα της Αγροδιατροφής και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο,

– ένας αποκλειστικός ιστότοπος, στοχευμένες εκστρατείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εκτενής βάση δεδομένων των ενδιαφερομένων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία του πρώτου ευρωπαϊκού δικτύου για την Επιχειρηματικότητα της Αγροδιατροφής και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πακέτο Εργασίας 1 = Διαχείριση Έργου

Ο γενικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να διασφαλίσει ότι το έργο πληροί όλους τους στόχους του εντός του προϋπολογισμού και των προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Θα ξεκινήσει με ένα σύντομο εργαστήριο διαχείρισης από τους πιο έμπειρους συνεργάτες στην QUALIA. Τα καθήκοντα αυτής της εργασίας περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της προόδου του έργου, την παρακολούθηση των παραδοτέων και την αναφορά στη σύμπραξη. Η QUALIA θα αναφέρεται επίσης στην Εθνική Υπηρεσία και θα είναι υπεύθυνη για τις εκθέσεις διαχείρισης και προόδου, τις δηλώσεις κόστους και την τελική έκθεση του έργου. Δίνεται μεγάλη σημασία στη διαχείριση κινδύνου και ποιότητας, καθώς και στη συμμόρφωση με αρχές δεοντολογίας.

Πακέτο Εργασίας 2 = AGRIULT Innovative Toolkit

Το AGRICULT Innovative Toolkit θα διευθύνεται από το UNIMC και θα αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους δραστηριότητες:

A2.1: Λεπτομερής ανασκόπηση των εργαλείων, μεθοδολογιών και καλών πρακτικών που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ (και άλλων ΕΕ) στους τομείς της επιχειρηματικότητας αγροδιατροφής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εταιρική σχέση έχει ήδη εντοπίσει παρόμοια έργα και σχεδιάζει να εξετάσει 60 έργα. Ο επικεφαλής δραστηριότητας, το UNIMC, θα προετοιμάσει ένα πρότυπο αξιολόγησης για κάθε έργο, στο οποίο οι εταίροι θα παρακολουθούν τα αποτελέσματα, τα παραδοτέα, τις ενότητες, την έρευνα αγοράς, τα κενά, κ.λπ. .

A2.2: Ένα εργαστήριο σε κάθε χώρα εταίρο όπου οι οργανισμοί-εταίροι θα παρουσιάσουν τα ευρήματά τους και θα συν-δημιουργήσουν την εργαλειοθήκη μαζί με την ομάδα-στόχο. Οι εταίροι θα συντάξουν τη μεθοδολογία συνδημιουργίας που θα χρησιμοποιήσουν. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, κάθε εταίρος θα συγκεντρώσει το κοινό-στόχο του, θα παρουσιάσει το έγγραφο ευρημάτων και θα εφαρμόσει τη μεθοδολογία συν-δημιουργίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ομάδες στόχοι θα εντοπίσουν και θα εκφράσουν τις ανάγκες τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τις λύσεις που σκέφτονται, τα οποία θα προστεθούν στο έγγραφο ευρημάτων.

A2.3: Μια καινοτόμα εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή πληροφοριών. Μετά τα εργαστήρια, το έγγραφο ευρημάτων θα περιέχει τα ευρήματα από την ανασκόπηση των εταίρων (Α1.1) και τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τις προτεινόμενες λύσεις της ομάδας- στόχου (Α2.2). Στη συνέχεια, η συνεργασία θα εμπλουτίσει και θα επεξεργαστεί το έγγραφο των ευρημάτων και θα το αναπτύξει στην καινοτόμο εργαλειοθήκη AGRICULT, η οποία θα περιλαμβάνει μια πλούσια ποικιλία εργαλείων και πληροφοριών. Η καινοτόμος εργαλειοθήκη AGRICULT θα διαμορφώσει ένα πλήρως προσβάσιμο, βελτιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών για τη αγροδιατροφική και την πολιτιστική επιχειρηματικότητα.

Πακέτο Εργασίας 3 = Εκστρατεία διάδοσης

Αυτή η εργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία της στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης και του σχεδίου δράσης που είναι προσαρμοσμένα ώστε να προσελκύει το κοινό-στόχο και να κάνει το έργο ευρέως ορατό και γνωστό. Η σύμπραξη θα χρησιμοποιήσει εκτενώς όλα τα ευρέως διαδεδομένα μέσα διάδοσης και αυτά που προτείνουν η Εθνική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

A3.1. Στρατηγική επικοινωνίας και δημοσιότητας και σχέδιο δράσης

Θα καθοριστεί ο ακριβής ορισμός των ομάδων-στόχων καθώς και οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι προσέγγισης και εμπλοκής τους. Οι πλατφόρμες, ο τόνος της φωνής, τα hashtags, οι χορηγούμενες διαφημίσεις, καθώς και τα κανάλια διάδοσης θα αποφασιστούν προκειμένου να προσελκύσουν όλα τα στοχευμένα «πρόσωπα». Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης θα περιέχουν μια λίστα με πιθανές δράσεις που θα επανεξετάζονται συνεχώς από όλους τους εταίρους προκειμένου να προστεθούν νέες ευκαιρίες διάδοσης.

A3.2. Δραστηριότητες δημοσιότητας

Οι εργασίες στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας περιλαμβάνουν τη δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου, την ιστοσελίδα, τη διάδοση στα μέσα (ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.). Οι στόχοι του A3.2 είναι να ενισχύσει τα μηνύματα του έργου AGRICULT, να διευρύνει την εμβέλειά του και το πιο σημαντικό, να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό του. Για το σκοπό αυτό, η CulturePolis θα εκχωρήσει εργασίες σε κάθε συνεργάτη για την ηλεκτρονική δέσμευση με τις ομάδες-στόχους (αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρθρα ιστολογίου κ.λπ.), καθώς και για την επιτόπια δέσμευση (εργαστήρια).

A3.3. Δίκτυο AGRICULT

Το Δίκτυο θα είναι μέρος της εργασίας της στρατηγικής επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής δέσμευση των ενδιαφερομένων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Το Δίκτυο θα καλωσορίσει τους συμμετέχοντες που προσδιορίζονται μέσω του A1.1 (οργανισμοί που έχουν υλοποιήσει παρόμοια έργα και τις ομάδες-στόχους τους) και την ομάδα-στόχο που συμμετέχει στα εργαστήρια (A1.2). Μόλις λειτουργήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ιστότοπος του έργου, οι δραστηριότητες διάδοσης για το Δίκτυο θα επεκταθούν, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα μέλη. Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εταίρων ότι οι δραστηριότητες διάδοσης του Δικτύου θα συνεχιστούν και μετά το πέρας του έργου.