Εργαλειοθήκη

Η καινοτόμος εργαλειοθήκη AGRICULT είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού

– Υφιστάμενων εργαλείων, μεθοδολογιών και καλών πρακτικών που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ (και άλλων ΕΕ) στους τομείς της επιχειρηματικότητας αγροδιατροφής και πολιτιστικής κληρονομιάς, και

– Εργαστηρίων με επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της αγροδιατροφής για την αξιολόγηση αυτών των εργαλείων και τη συλλογή των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και των λύσεων που πιστεύουν ότι χρειάζονται.

Η εργαλειοθήκη AGRICULT διαμορφώνει ένα πλήρως προσβάσιμο, βελτιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών για την αγροδιατροφική και πολιτιστική επιχειρηματικότητα.

Το πρώτο βήμα της διαμόρφωσης της εργαλειοθήκης ήταν η αναθεώρηση 60 έργων και προγραμμάτων της ΕΕ. Τα έργα εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν με βάση τα 4 θέματα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα του υποδείγματος αναθεώρησης.

Η ομάδα-στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η κύρια ομάδα στόχος του AGRICULT, η οποία αποτελείται από ενήλικες που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα και είναι παραγωγοί αγροδιατροφικών προϊόντων, μεταποιητές, αγρότες, επιχειρηματίες ή εκπαιδευτικοί σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές. Αυτή είναι η ομάδα-στόχος που συμμετείχε στη συνδημιουργία της εργαλειοθήκης AGRICULT, χρησιμοποιεί την εργαλειοθήκη αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της και θα είναι τα πρώτα μέλη του Δικτύου. Κάθε εταίρος του έργου είχε ελαφρώς διαφορετικές ομάδες-στόχους, ανάλογα με το υπάρχον δίκτυο και την τοποθεσία του, κάτι που διαφοροποίησε την τελική ομάδα στόχο και πρόσθεσε χρήσιμα στοιχεία στην εργαλειοθήκη AGRICULT. Η εργαλειοθήκη έχει πέον ανακοινωθεί και διαδοθεί, και θα ωφελήσει το δευτερεύον κοινό-στόχο που αποτελείται από επιχειρήσεις της αγροδιατροφής και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα της βιομηχανίας F&B, δημόσιες αρχές (Υπουργεία Γεωργίας, Πολιτισμού, Περιφερειακής Διοίκησης Μονάδες, Δήμοι), εμπορικά επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα κατάρτισης στον τομέα της αγροδιατροφής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η όλη δραστηριότητα 2 ήταν επίσης πολύ επωφελής για τους εταίρους του έργου καθώς αντάλλαξαν σημαντικές γνώσεις, εμπειρία και τεχνογνωσία μεταξύ τους, κάτι που θα τους οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης γόνιμης συνεργασίας.